WARUNKI KORZYSTANIA Z PORÓWNYAWRKI CEN


1. Przepis wprowadzający


1.1. Zabezcen
1.1.1. Zabezcen to serwis umożliwiający użytkownikom porównywanie Ofert wybranych Towarów oferowanych przez Sprzedawców, w zależności od ceny lub innych parametrów. 

1.2. Zakres warunków
1.2.1. Niniejsze Warunki regulują podstawowe warunki korzystania z serwisu Zabezcen przez Użytkownika i Sprzedawcę oraz relacje między Użytkownikiem, Operatorem i Sprzedawcą. 

1.2.2. W zakresie, w jakim nie są one ze sobą sprzeczne, postanowienia niniejszych Warunków mają również zastosowanie do następujących dokumentów regulujących niektóre aspekty relacji między Operatorem a Użytkownikiem i / lub Maklerem, oraz tworząc treść wzajemnych ustaleń umownych, zgodnie z warunkami tych dokumentów:

Ogólne warunki korzystania z portalu Zabezcen.pl dla kupców ;
Warunki korzystania z programu „Klienci” ;
Zasady odpowiedzialności za treść komentarzy i recenzji ;
Warunki użytkowania serwisu Zabezcen;
Warunki korzystania z systemu płatności Dotpay dla sprzedawców w Zabezcen.pl ;
(zwane dalej „ Warunkami specjalnymi ”).

1.2.3. Jeśli Warunki Specjalne określają prawa i obowiązki regulowane niniejszymi Warunkami w inny sposób, to odmienne uregulowanie Warunków Specjalnych ma pierwszeństwo przed niniejszymi Warunkami. O ile nie zaznaczono inaczej, Warunki i postanowienia będą interpretowane w całości do interpretacji terminów zgodnie z Artykułem 1.3. niniejszych warunków.

1.3. Interpretacja terminów
1.3.1. Sklep internetowy - sklep internetowy, obsługiwany przez przedsiębiorcę pod własną domeną, połączony ze stronami Zabezcen za pomocą pliku XML;

1.3.2. Gwarancja - Gwarancja wymiany ceny zakupu przez Operatora, określona w art. 7 Warunków.

1.3.3. Zabezcen - porównywarka cen Zabezcen.pl, dostępna pod adresem www.Zabezcen.pl ;

1.3.4. Przejdź do sklepu - usługa umożliwiająca użytkownika porównywarki na stronę partnera.

1.3.5. Umowa współpracy- umowa zakupu zawarta za pośrednictwem Zabezcen między użytkownikiem a przedsiębiorcą;

1.3.6. Oferta - oferta pojedynczego Towaru oferowanego przez Sprzedawce na stronach jego sklepu internetowego znajdującego się na stronie internetowej Zabezcen; Oferta nie jest propozycją zawarcia umowy kupna;

1.3.7. Dealer - operator sklepu internetowego zarejestrowanego w Zabezcen, wystawiający Oferty Towarów dostępne w jego sklepie internetowym na stronie internetowej Zabezcen;

1.3.8. Zamówienie - Reakcja na Ofertę przesłaną Dealerowi przez Użytkownika za pośrednictwem Zabezcen i poprzez jej interfejs, którego przedmiotem jest zapotrzebowanie na Towary w ramach Oferty; Zamówienie uważa się za propozycję zawarcia umowy kupna;

1.3.9. Warunki - niniejsze Warunki korzystania z porównywarki cen Zabezcen.pl, dostępnej pod adresem https://zabezcen.pl/ ;

1.3.10 Portal - strona internetowa Zabezcen, dostępna na stronie www.Zabezcen.pl ;

1.3.11. Operator - operator Zabezcen, firma Zabezcen.pl A-Z INVESTMENTS , z siedzibą w Lublinie, 20-466 ul Fryderyka Chopina 41 lok.2, VAT: 9462655786 VAT UE: PL9462655786

1.3.12. Użytkownik - użytkownik Internetu uzyskujący dostęp do strony internetowej Zabezcen w celu przeglądania ofert Towarów, zawarcia Umów Zakupu z Dealerami oraz wprowadzania komentarzy i oceny Towarów i Usług Sprzedawcy;

1.3.13. Towary - obiekt lub usługa oferowane przez Maklera za pośrednictwem jego sklepu internetowego, którego oferta jest importowana za pośrednictwem pliku XML do Portalu.

2. Rejestracja użytkowników i handlowców
2.1. Rejestracja użytkownika
2.1.1. Korzystanie z Portalu w celu przeglądania Ofert, ocen Sprzedawców lub Towarów oraz poszukiwania najkorzystniejszych Ofert nie podlega Rejestracji Użytkownika i nie wiąże się z żadnymi kosztami dla Użytkownika..

2.1.2. Przeprowadzenie rejestracji w portalu i utworzenie konta użytkownika jest następujące:

rejestracja przez interfejs rejestracji z wprowadzeniem wymaganych danych;
2.1.3. Następujące informacje są wymagane do utworzenia konta użytkownika:

nazwa użytkownika;
prawidłowy adres e-mail;
hasło.
2.1.4. Użytkownik, który zdecyduje się utworzyć konto użytkownika osobno, jest upoważniony do logowania się za pośrednictwem swojego konta na Facebooku, klikając odpowiedni przycisk zamiast wpisywać swoje dane logowania. Ta metoda rejestrowania wymaga zalogowania użytkownika do swojego konta Facebook w przeglądarce internetowej.

2.1.5. Użytkownik ma możliwość zalogowania się do konta użytkownika za pośrednictwem interfejsu portalu i zarządzania danymi przechowywanymi na koncie.

2.2. Rejestracja sprzedawcy
2.2.1. Sprzedawca ma obowiązek zarejestrować się w celu Oferowania Towarów na Portalu za pośrednictwem interfejsu rejestracyjnego Portalu. Potwierdzając rejestrację przez Operatora, zostaje zawarta umowa pomiędzy Operatorem a Sprzedawcą na korzystanie z Portalu, która jest regulowana przez niniejsze Warunki i Specjalne Warunki, w szczególności Ogólne Warunki Zabezcen dla Przedsiębiorców.

2.2.2. Ponadto, pomyślne wdrożenie kodu XML do systemu Kupca w sposób, który umożliwia import Ofert ze stron E-sklepu na strony Portalu jest niezbędne do wystawienia Ofert Towarów na Portalu.

2.2.3. Operator ma prawo odmówić rejestracji Sprzedawcy i jego propozycji zawarcia Umowy o korzystanie z Portalu bez podania przyczyny.

2.2.4. Prawa i obowiązki Sprzedawcy dotyczące rejestracji, komunikacji z Operatorem oraz warunków kanału XML, nieuregulowanych w niniejszych Warunkach, podlegają postanowieniom Ogólnych Warunków Handlowych Zabezcen i Przewodnika dla sklepów internetowych, dostępnych na stronie Portalu pod adresem https://biznes.zabezcen.pl/

2.3. Każdy Użytkownik lub Sprzedawca jest upoważniony do utworzenia Konta Sprzedawcy lub Profilu Sprzedawcy tylko dla siebie. Utworzenie konta użytkownika lub profilu sprzedawcy przez osobę, która nie jest do tego upoważniona, jest zabronione, a Operator jest powiązany z tak utworzonymi rejestracjami

3. Oferta towarów, zawarcie umowy kupna
3.1. Handlowcy wykorzystują zautomatyzowane zasoby oprogramowania (kod XML) do umieszczania ofert w witrynie Zabezcen. Oferty są automatycznie aktualizowane kilka razy dziennie. Oferta dotyczy określonych Towarów oferowanych przez Maklera, podczas gdy Makler nie jest uprawniony do żądania spełnienia innych warunków przez Użytkownika lub Operatora w celu zawarcia Umowy Zakupu i dostarczenia Towarów innych niż zapłata ceny zakupu Towarów i ceny transportu (w szczególności zawarcie Umowy Zakupu zakupu innego Towaru lub osiągnięcie pewna całkowita cena zakupu za zakup dodatkowych Towarów).

3.2. Zabezcen zapewnia użytkownikom możliwość wyszukiwania i porównywania ofert indywidualnych. Biorąc pod uwagę, że Oferty są składane przez Traderów na podstawie zautomatyzowanych procesów, Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, nieścisłości lub wadliwe dane poszczególnych Ofert; odpowiedzialność Maklera (np. za nieuczciwą konkurencję) oraz Gwarancja zwrotu ceny zakupu nie zostaną naruszone przez Operatora w przypadku odstąpienia od Umowy Zakupu.

3.3. Zabezcen publikuje tylko oferty zarejestrowanych handlowców. Operator nie twierdzi ani nie jest odpowiedzialny za zapewnienie, że oferta Towarów obejmuje kompleksową ofertę sklepów internetowych dostarczających Towary do Polski.

3.4. Użytkownik ma możliwość wyboru Towarów oferowanych przez każdego Maklera poprzez wybranie odpowiednich kryteriów lub wpisanie nazwy Towaru lub jego części w polu wyszukiwania Zabezcen. Po wyborze Towarów przez Zabezcen, Użytkownik zaoferuje listę odpowiednich Ofert odpowiadających przypisaniu Użytkownika. Lista Ofert jest uporządkowana głównie według ceny Towarów i jakości oceny danego Sklepu Internetowego przez Użytkownika.

3.4.1. Publikacja Oferty na Portalu nie jest uważana za propozycję zawarcia Umowy Zakupu. Propozycja zawarcia Umowy Zakupu polega na przekierowaniu użytkownika na stronę Sprzedawcy, z metod określonych w art. 3.5. i 3.6. niniejszych warunków.

3.5. Oferowanie towarów
3.5.1. Dla każdej Oferty dostarczane są co najmniej następujące informacje:

nazwa Towarów;
nazwa przedsiębiorcy;
fotografie Towary - fotografie katalogowe oferowanych Towarów, które mogą różnić się np. kolorem lub właściwościami Towarów, które nie są widoczne na zdjęciach, są również dopuszczalne; tekstowy opis Oferty ma zawsze decydujące znaczenie dla oceny zgodności Towarów z Ofertą;
specyfikacje Towary zgodnie z ich charakterem (szczególnie informacje o producencie, oznaczeniu modelu, parametrach technicznych);
cena Towarów - jest zawsze podawana jako cena końcowa, w tym VAT, i nie obejmuje kosztów transportu Towaru do Użytkownika, chyba że w Ofercie zaznaczono inaczej; Cena Towarów oferowanych przez Maklera  nigdy nie może być wyższa niż cena tych samych Towarów oferowanych w sklepie internetowym Maklera;
3.5.2. Oprócz ceny Towarów Oferta może również zawierać cenę jej transportu do Użytkownika lub cenę poszczególnych rodzajów transportu oferowanych przez Maklera.

3.5.3. Po wybraniu konkretnego Towaru i konkretnej Oferty Dealerskiej, Użytkownik ma możliwość dostępu do strony internetowej Sklepu Dealerów z ofertą wybranych Towarów. Dealer odpowiada za zgodność parametrów Oferty znajdujących się na Portalu z parametrami oferty zamieszczonymi na stronie internetowej E-sklepu.

3.5.4. Makler jest odpowiedzialny za prawidłowe dostarczenie informacji, które muszą zostać przekazane Użytkownikowi przed zawarciem Umowy Zakupu w sposób zdalny zgodnie z Kodeksem Cywilnym i powiązanymi przepisami dotyczącymi ochrony konsumentów; Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieważność Umowy Zakupu, za niedostarczenie Towarów w ramach Umowy Zakupu lub za jego wady.

3.6. Oferty koszyka
3.6.1. W przypadku Ofert Sprzedawców zawartych w Programie koszyka na zakupy w zakresie Warunków handlowych dla Zabezcen , Użytkownik ma możliwość zawarcia Umowy zakupu za pośrednictwem interfejsu Zabezcen. Po wybraniu Towarów, Użytkownik ma prawo wybrać opcję zakupu Towarów bezpośrednio na Portalu, podczas gdy automatycznie oferuje Ofertę Sprzedawcy zawartą w programie Koszyk z najlepszą ceną. Użytkownik ma również możliwość pierwszego wyboru Sprzedawcy, a następnie zamknięcia zakupu Towarów od Sprzedawcy bezpośrednio na Portalu.

3.6.2. Po wybraniu opcji zakupu Towarów bezpośrednio na Portalu, Użytkownik zapisze Towary, klikając odpowiedni przycisk w ramach Oferty w wirtualny koszyk. Umieszczenie Towarów w koszyku jest warunkiem przesłania Zamówienia. Użytkownik ma prawo umieścić w koszyku więcej przedmiotów zgodnie z Ofertami różnych Handlowców. Przed wysłaniem Zamówienia Użytkownik ma możliwość wykrywania i usuwania błędów pojawiających się podczas wprowadzania danych w Zamówieniu, w szczególności ma możliwość usunięcia poszczególnych pozycji z wirtualnego koszyka oraz sprawdzenia i zmiany danych określonych w Zamówieniu, w szczególności ilości i rodzaju Towarów, danych kontaktowych i adresu dostawy.

3.6.3. Makler upoważnia Operatora do przekazywania informacji w jego imieniu za pośrednictwem Portalu zgodnie z § 1811 i 1820 Kodeksu Cywilnego, którego dostarczenie jest wymagane przez Ustawę przed złożeniem wiążącej oferty. Informacje są dostarczane w ramach indywidualnych ofert oraz w ramach niniejszych Warunków, w szczególności w artykułach 4, 5 i 6. Dla każdej Oferty dostarczane są co najmniej następujące informacje:

nazwa Towarów;
nazwa przedsiębiorcy;
fotografie Towary - fotografie katalogowe oferowanych Towarów, które mogą różnić się np. kolorem lub właściwościami Towarów, które nie są widoczne na zdjęciach, są również dopuszczalne; tekstowy opis Oferty ma zawsze decydujące znaczenie dla oceny zgodności Towarów z Ofertą;
specyfikacje Towary zgodnie z ich charakterem (szczególnie informacje o producencie, oznaczeniu modelu, parametrach technicznych);
cena Towarów - jest zawsze podawana jako cena końcowa, w tym VAT, i nie obejmuje kosztów transportu Towaru do Użytkownika, chyba że w Ofercie zaznaczono inaczej; Cena Towarów oferowanych przez Maklera Heurec nigdy nie może być wyższa niż cena tych samych Towarów oferowanych w sklepie internetowym Maklera;
koszt transportu towaru do Użytkownika lub do uzgodnionego punktu dostawy lub poszczególnych środków transportu oferowanych przez Dealera lub wskazanie, że Sprzedawca nie pobiera ceny transportu;
cena za zapłatę towarów po otrzymaniu przez Użytkownika (COD).
3.6.4. Przed wysłaniem Zamówienia Użytkownik zawsze zobaczy wszystkie Towary przechowywane w koszyku, identyfikację poszczególnych Kupców oferujących wybrane Towary, cenę tego Towaru, ilość pojedynczych przedmiotów (sztuk), sumę ceny wszystkich Towarów przechowywanych w koszyku oraz koszt transportu zamówionego Towaru; ceny towarów są wyświetlane jako ceny z VAT.

3.6.5. Ponadto następujące informacje są przekazywane Użytkownikowi przed wysłaniem interfejsu Zamówienie w koszyku:

informacje o poszczególnych metodach płatności i ich kosztach;
informacje o poszczególnych rodzajach transportu i terminach dostawy;
3.6.6. Poniższe informacje są również przekazywane Użytkownikowi w niniejszych Warunkach:

informacje o kosztach środków porozumiewania się na odległość (art. 3.8);
informacje o prawach wynikających z dostawy wadliwych Towarów lub ich niedostarczenia oraz o prawach gwarancyjnych (art. 5);
informacje o odstąpieniu od umowy zakupu (art. 4).
3.7. Wysłanie Zamówienia przez Użytkownika uważa się za propozycję zawarcia Umowy Zakupu. Operator niezwłocznie przekaże tę propozycję Brokerowi / Dealerowi, na który jest skierowana. Operator niezwłocznie prześle Użytkownikowi wiadomość e-mail z podsumowaniem Zamówienia zawierającą co najmniej identyfikację wybranych Towarów i Przedsiębiorców, cenę zakupu poszczególnych pozycji oraz łączną cenę zakupu dla wszystkich towarów według Zamówienia, identyfikację metody cena transportu i jego cena, sposób zapłaty ceny zakupu, adres dostawy i rozliczeniowy. Akceptacja Podsumowanie Zamówienia przez Użytkownika nie jest uznawana za akceptację propozycji zawarcia Umowy Zakupu.

3.8. Akceptanci są zobowiązani do przesłania Użytkownikowi wiadomości e-mail potwierdzającej Zamówienie, zawierającej co najmniej informacje określone w Artykule 3.7, oraz link do ich własnych warunków sprzedaży, które mają zastosowanie w zakresie zamówienia, na adres e-mail podany w Zamówieniu. , w którym nie są sprzeczne z tymi warunkami. Akceptując Potwierdzenie zamówienia Kupca przez Użytkownika, umowa zakupu zostaje zawarta. Jeśli użytkownik jest konsumentem, umowa kupna jest umową konsumencką w rozumieniu § 1810 i nast. kodeksu cywilnego. Koszty korzystania ze środków porozumiewania się na odległość (w szczególności koszty podłączenia sprzętu Użytkownika do Internetu i transmisji danych) ponosi Użytkownik zgodnie z jego odrębną umową ze swoim Dostawcą usług internetowych.

4. Umowa kupna zawarta w koszyku - prawa i obowiązki wynikające z umowy zakupu, odstąpienie od umowy zakupu
4.1. Postanowienia niniejszych Warunków, które odnoszą się do relacji pomiędzy Maklerem a Użytkownikiem na podstawie Umowy Zakupu zawartej w Koszyku (w szczególności jej zawarcie, wykonanie i zaspokojenie roszczeń z tytułu wad Towarów i roszczeń), stanowią integralną część umowy pomiędzy Maklerem a Użytkownikiem.

4.2. Na podstawie zawartej Umowy Zakupu Makler zobowiązany jest dostarczyć Użytkownikowi Towary, które są przedmiotem Umowy Zakupu, w ilości, jakości i sposobie zgodnie z Zamówieniem oraz przesłać je Użytkownikowi w terminie odpowiadającym dostępności Towarów określonych w Ofercie. W przypadku, gdy Użytkownik zdecyduje się odebrać Towary osobiście, Dealer jest zobowiązany przygotować Użytkownika do odbioru w ilości i jakości zgodnie z Zamówieniem oraz przygotować go do odbioru w wybranych lokalach w terminie określonym w Ofercie.

4.3. Użytkownik jest zobowiązany, na podstawie zawartej Umowy Zakupu, zapłacić Maklerowi cenę zakupu i cenę transportu, jeśli została uzgodniona, w sposób wybrany przy składaniu Zamówienia. Użytkownik ma prawo wybrać sposób płatności ceny zakupu w ramach Zamówienia. W przypadku, gdy Użytkownik wybierze metodę płatności jako metodę płatności za Towary, zostanie poproszony o wprowadzenie płatności w ramach tworzenia Zamówienia i zostanie przekierowany do odpowiedniego interfejsu płatności. Po wprowadzeniu płatności Użytkownik jest proszony o wypełnienie Zamówienia. Na podstawie płatności Makler jest zobowiązany do zawarcia Umowy Zakupu z Użytkownikiem, a Operator zobowiązany jest do przesłania Użytkownikowi potwierdzenia Zamówienia zgodnie z art. 3.8. W przypadku, gdy Zamówienie obejmuje wiele sztuk Towarów różnych Przedsiębiorców, Użytkownik ma możliwość zapłaty ceny zakupu za wszystkie części Towarów za pomocą pojedynczej płatności za pośrednictwem PayU. Operator jest odpowiedzialny za dystrybucję indywidualnych płatności dokonywanych za pośrednictwem PayU na rzecz poszczególnych Traderów, zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Warunków handlowych dla Zabezcen Košík. Dealer jest zobowiązany do przesłania Użytkownikowi dokumentu podatkowego wraz z Towarami.

4.4. Użytkownik będący konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy Zakupu zawartej w trybie Koszyk bez podania przyczyny i bez kary w terminie 14 dni od otrzymania Towaru. Wypłata musi zostać dokonana na piśmie lub pocztą elektroniczną do Dealera, podczas gdy wypłata musi być wyraźnie określona w Umowie Zakupu (np. Numer przekazany Użytkownikowi w Potwierdzeniu Zamówienia). Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli odstąpienie od umowy zakupu zostanie w sposób wyraźny wysłane do dealera do jego wygaśnięcia (do godziny 24:00 ostatniego dnia terminu). W przypadku odstąpienia Użytkownik jest zobowiązany do zwrotu Towaru do Dealera w idealnym stanie wraz ze wszystkimi akcesoriami i pełną dokumentacją (dowód zakupu, instrukcje, karta gwarancyjna) na adres siedziby Maklera lub na inny adres w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy. który przedsiębiorca informuje go w tym celu. Użytkownik może skorzystać z formularza odstąpienia dołączonego w formie elektronicznej na końcu niniejszych Warunków, który jest upoważniony do kopiowania lub drukowania do Dealera w celu wypełnienia i wysłania go do Dealera. Kupujący nie jest zobowiązany do przestrzegania formularza dostarczonego w momencie wycofania, ale przyjmuje do wiadomości, że jest odpowiedzialny za spełnienie wymagań dotyczących treści wypłaty, tak aby ta wypłata została uznana za ważną.

4.5. Użytkownik nie jest uprawniony do odstąpienia od Umowy Zakupu w przypadkach określonych w § 1837 Kodeksu cywilnego, szczególnie w następujących przypadkach:

4.5.1. Towary zostały zmodyfikowane zgodnie z życzeniem Użytkownika;

4.5.2. dostarczone towary łatwo psujące się;

4.5.3. Towary zostały dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu, a użytkownik został usunięty z opakowania po dostarczeniu i nie może zostać zwrócony ze względów higienicznych;

4.5.4. dostarczone towary lub. integralną jego częścią jest program komputerowy, nagrywanie audio lub wideo, zapisane na materialnym nośniku danych (CD, DVD, dysk flash), a użytkownik złamał oryginalne opakowanie takiego materialnego nośnika (jeśli przewoźnik jest oddzielnie zapakowany);

4.5.5. Towary to gazety, czasopisma lub czasopisma;

4.5.6. Towary to żywność, napoje lub inne zwykłe dobra konsumpcyjne;

4.5.7. Towary były treściami cyfrowymi dostarczonymi nie na materialnym nośniku za uprzednią wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem okresu odstąpienia;

4.5.8. do zwróconego Towaru nie dołączono oryginalnego dowodu zakupu (faktura wysłana przez Dealera wraz z Towarami).

4.6. Jeśli Użytkownik wycofa się zgodnie z prawem, Broker ma obowiązek zwrócić zapłaconą cenę zakupu (kwotę finansową zapłaconą przez Użytkownika za Towary, w tym koszty dostawy Towaru do Użytkownika) poprzez uznanie rachunku lub przekazem pocztowym wysłanym na adres Użytkownika (przekazem pocztowym tylko w przypadkach, gdy płatność została dokonana w za pobraniem), nie później niż 14 dni po wypłacie. Przedsiębiorca ma prawo do zwrotu rzeczywistych kosztów poniesionych w związku ze zwrotem Towarów, jeśli je poniósł. Jeśli Użytkownik dokonał płatności ceny zakupu przelewem, Makler jest zobowiązany do zwrotu ceny zakupu na konto bankowe Użytkownika, z którego dokonano płatności ceny zakupu. Jeżeli Użytkownik dokonał płatności ceny zakupu kartą płatniczą, Makler jest zobowiązany do zwrotu ceny zakupu na kartę Użytkownika, za pośrednictwem której dokonano płatności ceny zakupu.

4.7. Makler jest również zobowiązany do zwrotu Użytkownikowi kosztów dostawy Towaru do Użytkownika (opłata pocztowa, dostawa za pobraniem). W przypadku, gdy Sprzedawca oferuje kilka sposobów transportu Towarów o różnych cenach, jest on zobowiązany do zwrotu kosztów dostawy towarów do Użytkownika tylko w wysokości najtańszego środka transportu oferowanego przez Sprzedawcę w momencie zawarcia umowy kupna.

4.8. Użytkownik ponosi koszty zwrotu Towaru do Dealera (w szczególności opłaty pocztowej za dostarczenie zwróconego Towaru do Dealera). Użytkownik nie jest uprawniony do zwrotu Towaru Dealerowi w formie gotówki przy odbiorze. Sprzedawca nie jest zobowiązany do przyjęcia wysłanych Towarów.

4.9. Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec Maklera za wszelkie szkody wynikające ze zmniejszenia wartości Towarów zwróconych po odstąpieniu przez Użytkownika od Umowy w wyniku postępowania z Towarami w sposób inny niż ten, który musi być traktowany w odniesieniu do jego charakteru i cech. W szczególności, Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec Dealera za szkody w Towarach w jakikolwiek inny sposób niż z powodu jego uzasadnionej szkody w wyniku użytkowania w celu, dla którego Towary są przeznaczone, przez okres od otrzymania Towaru przez Użytkownika do wycofania.

4.10. W przypadku, gdy Użytkownik odstąpi od Umowy Zakupu w sposób nieważny (wbrew art. 4.5 Warunków), Umowa Zakupu nie wygasa, a Makler zwróci Towary Użytkownikowi na koszt Użytkownika lub przechowa je na koszt Użytkownika, który Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Użytkownika. Przepisy sekcji 2402 i nast. Kodeksu cywilnego o depozycie.

4.11. Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy zakupu w przypadku, gdy z przyczyn nie po jej stronie nie jest w stanie dostarczyć towarów, które są przedmiotem umowy kupna prawidłowo i na czas. W przypadku zmiany daty przewidywanej dostawy Towarów, która jest przedmiotem Umowy Zakupu, Broker ma obowiązek niezwłocznie poinformować Użytkownika o zmianie dostępności. Jeśli Użytkownik nie zaakceptuje nowego terminu dostawy, Makler ma prawo do odstąpienia od Umowy Zakupu.

5. Dostawa towarów, roszczenia z tytułu wad Towary, gwarancja jakości, roszczenia
5.1. Dostawa towarów
5.1.1. Zabezcen umożliwia Użytkownikom przetwarzanie Zamówień i wysyłanie ich Kupcom zgodnie z Artykułem 3.6. W przypadku problemów z dostawą Towarów, gwarancją jakości lub problemami z reklamacją, Użytkownik ma prawo skontaktować się z Operatorem, który gwarantuje wypełnienie zobowiązań prawnych przez Przedsiębiorców. Jeśli Broker naruszy obowiązek dostarczenia Towarów zgodnie z Zamówieniem i nie zwróci zapłaconej ceny zakupu Użytkownikowi, Użytkownik jest uprawniony do postępowania zgodnie z Artykułem 7 niniejszej Umowy.

5.1.2. Dealer jest zobowiązany do dostarczenia Towarów do miejsca wskazanego przez Użytkownika jako adres dostawy w Zamówieniu.

5.1.3. O ile nie uzgodniono inaczej w Umowie Zakupu, ryzyko uszkodzenia Towaru i jego przypadkowego zniszczenia lub pogorszenia Towarów przechodzi na Użytkownika w momencie, gdy Broker przekazał Towary przewoźnikowi. Makler jest zobowiązany do wyraźnego i wystarczającego oznaczenia przesyłki jako przesyłki zaadresowanej do Użytkownika lub do niezwłocznego poinformowania Użytkownika o przesyłce pocztą elektroniczną;

5.1.4. Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia Towarów bez zbędnej zwłoki po ich otrzymaniu i do zgłoszenia wszelkich wad u Dealera niezwłocznie po ich wykryciu.

5.2. Dostawa wadliwych Towarów, niezgodność z Umową Zakupu
5.2.1. W przypadku, gdy Użytkownik stwierdzi, że Towary są wadliwe lub że Towary nie zostały dostarczone zgodnie z Umową Zakupu pod względem ilości, jakości i wydajności, Użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Brokera na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazanej przez Maklera w Potwierdzenie zamówienia. W przypadku, gdy Użytkownik nie powiadomi Sprzedawcy o wadzie w odpowiednim czasie, jego prawo do usunięcia wad Towaru przestanie istnieć.

5.2.2. Jeśli Towary są wadliwe, wpływając na podstawową funkcjonalność Towarów, zwłaszcza jeśli Towary są widoczne lub funkcjonalnie uszkodzone lub jeśli brakuje brakującej części Towaru, która jest ważna dla jego funkcjonalności, Użytkownik ma prawo zażądać od Sprzedawcy dostarczenia nowych lub brakujących Towarów lub ich części , naprawa, rozsądna zniżka od ceny zakupu lub odstąpienie od umowy zakupu. Użytkownik jest zobowiązany powiadomić Maklera o wybranym roszczeniu, zgłaszając wady Towarów.

5.2.3. W przypadku, gdy Towary są nieistotne, bez wpływu na podstawową funkcjonalność Towarów, w szczególności niewielkie uszkodzenia Towarów, które nie wpływają na funkcjonalność, brak nieznacznej części lub wady ilościowe, Użytkownik ma prawo zażądać od Obrońcy usunięcia wady lub rozsądnego obniżenia ceny zakupu. Użytkownik jest zobowiązany powiadomić Maklera o wybranym roszczeniu, zgłaszając wady Towarów.

5.2.4. W przypadku, gdy Makler nie zastosuje się do roszczeń Użytkownika dotyczących wad Towarów, Użytkownik jest uprawniony do żądania Gwarancji zgodnie z Artykułem 7 niniejszej Umowy.

5.3. Gwarancja
5.3.1. Okres gwarancji na Towary sprzedane Użytkownikowi - Konsument wynosi 24 miesiące, chyba że

ustawa określa inny okres gwarancji dla niektórych rodzajów towarów, lub
Przedsiębiorca lub producent zapewnia dłuższy okres gwarancji na niektóre Towary.
5.3.2. Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie odbioru Towaru przez Użytkownika. Okres gwarancji jest zazwyczaj określony w karcie gwarancyjnej; w przypadku braku wystawienia świadectwa gwarancyjnego na Towary, Użytkownik będzie korzystał z praw do wad na podstawie dowodu zakupu Towarów (faktury) wystawionego przez Maklera.

5.3.3. Gwarancja wygasa:

wygaśnięcie okresu gwarancji;
naruszenie pieczęci ochronnych i naklejek, aby zapobiec nieprofesjonalnej ingerencji w Towary, jeżeli występują one na Towarach;
niewłaściwa instalacja lub inne uruchomienie, obsługa, obsługa, obchodzenie się z produktem lub zaniedbanie opieki nad Towarami wymienione w dokumentacji, chyba że instrukcje w instrukcji instalacji i użytkowania są nieprawidłowe;
5.3.4. Gwarancja nie dotyczy:

zużycie Towarów z powodu jego normalnego użytkowania;
wady spowodowane niewłaściwym użytkowaniem Towarów w przypadku ich uszkodzenia;
wady spowodowane uszkodzeniem towarów przez elementy (np. uderzenia pioruna, powódź) lub przepięcia sieciowe;
wady spowodowane innymi zdarzeniami zewnętrznymi, które nastąpiły po przeniesieniu ryzyka uszkodzenia przedmiotu (art. 5.1.3) na użytkownika, jeśli nie zostały spowodowane przez samego przedsiębiorcę.
5.3.5. Gwarancja jakości towarów dla użytkownika - przedsiębiorca podlega gwarancji udzielonej przez producenta lub dystrybutora towarów. Okres gwarancji na towary dla użytkownika - przedsiębiorca zostanie przekazany przez handlowca na żądanie. Jeśli Dystrybutor lub Producent udzielą gwarancji jakości dla użytkownika - przedsiębiorcy, stosuje się odpowiednio art. 5.3.2 do 5.3.4.

5.4. Skargi
5.4.1. Użytkownik ma prawo złożyć skargę do Maklera lub autoryzowanego centrum serwisowego producenta Towarów. Reklamację można złożyć, przekazując Towary lub wysyłając je do miejsca, w którym złożono reklamację, zawsze ze szczegółowym opisem wady, dokumentami zakupu Towarów lub certyfikatem gwarancyjnym.

5.4.2. Termin na zaspokojenie roszczenia Użytkownika - konsument wynosi 30 dni, chyba że prawo stanowi inaczej. Okres ten nie dotyczy roszczeń, roszczeń Użytkownika - przedsiębiorcy. Osoba zajmująca się reklamacją wydaje Użytkownikowi dokument dotyczący szczegółów skargi i sposobu jej obsługi.

5.4.3. W przypadku roszczenia z powodu nieusuwalnej wady Użytkownik ma prawo do wymiany Towarów lub odstąpienia od umowy. Ocena charakteru wady w tym celu należy do producenta, dystrybutora lub ich centrum serwisowego. W przypadku roszczenia z tytułu usuwalnej wady Użytkownik ma prawo do naprawy Towarów.

5.4.4. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (wada spowodowana niewłaściwym użytkowaniem lub niewłaściwą obsługą itp.) Autoryzowany serwis lub. Makler ma prawo do kosztów poniesionych głównie w związku z lokalizacją wady, śledzeniem niezbędnych danych, testowaniem i transportem nielegalnie zgłoszonych Towarów. Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty tych kosztów na żądanie Maklera lub Autoryzowanego Operatora Serwisu bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od zakończenia postępowania reklamacyjnego. Jeśli poniesione w ten sposób koszty nie zostaną zapłacone, Autoryzowany Serwis lub Centrum Serwisowe będzie odpowiedzialny za koszty. Makler ma prawo wstrzymać bezprawnie zgłoszone Towary w celu zabezpieczenia roszczenia w rozumieniu § 1395 Kodeksu cywilnego.

5.5. Pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich
5.5.1. W przypadku sporu pomiędzy Użytkownikiem będącym konsumentem w rozumieniu § 419 Kodeksu Cywilnego a Maklerem wynikającym z zawartej Umowy Zakupu, Użytkownik ma prawo złożyć propozycję pozasądowego rozstrzygnięcia sporu do Czeskiej Inspekcji Handlowej w celu zawarcia umowy z Maklerem za pośrednictwem dostępnych danych kontaktowych strona www.coi.cz . Złożenie wniosku i późniejszy udział w pozasądowym rozwiązaniu sporu jest dla Użytkownika bezpłatne, a wszelkie koszty poniesione w związku z pozasądowym rozstrzygnięciem sporu ponosi każda ze stron oddzielnie. Dla użytkownika pozasądowe rozstrzyganie sporów jest dobrowolne.

5.5.2. Pozasądowe rozstrzyganie sporów reguluje § 20d i następne. Ustawa nr. Nr 634/1992 Coll. w sprawie ochrony konsumentów. Wniosek o wszczęcie postępowania pozasądowego musi zawierać wymogi zgodnie z § 20n ustawy. w sprawie ochrony konsumentów. Wniosek o pozasądowe rozstrzygnięcie sporu można złożyć w ciągu 1 roku od dnia, w którym Użytkownik złożył reklamację u Maklera po raz pierwszy (np. Od momentu pierwszego roszczenia Towaru lub od żądania zwrotu ceny zakupu po ważnym odstąpieniu od Umowy Zakupu w przypadku opóźnienie przedsiębiorcy w jego zwrocie).

5.5.3. Użytkownicy zamieszkujący w innym państwie członkowskim UE, Norwegii lub Islandii są uprawnieni do ubiegania się o pozasądowe rozstrzygnięcie sporu z przedsiębiorcą za pośrednictwem Europejskiego Centrum Konsumenckiego w swoim kraju zamieszkania; lista odpowiednich centrów konsumenckich jest dostępna na stronie internetowej Komisji Europejskiej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm .

6. Odpowiedzialność Operatora i Maklera
6.1. Operator jest mediatorem zawarcia umowy zakupu i odpowiada za:

6.1.1. przypisanie zawartości koszyka i przekazanie go poszczególnemu Zleceniodawcy;

6.1.2. identyfikacja Kupca w systemie.

6.2. Sprzedawca jest odpowiedzialny za:

6.2.1. spójność danych przesyłanych do wyświetlenia do Heurece z Towarami objętymi Ofertą;

6.2.2. zgodność informacji stanowiących część Oferty z przepisami prawa (w szczególności ochrona praw autorskich wykorzystanych fotografii, prawa do używania znaków towarowych i innych oznaczeń);

6.2.3. kompletność informacji wchodzących w skład Oferty, w szczególności w zakresie zgodności z wymogami wynikającymi z przepisów o ochronie konsumentów, jak również ze specjalnych przepisów prawnych regulujących odpowiednią kategorię Towarów (np. suplementów diety)

6.2.4. terminowe potwierdzenie Zamówienia i zawarcie Umowy Zakupu;

6.2.5. terminowa dostawa Towarów do Użytkownika;

6.2.6. zgodność towarów wysłanych z ofertą i zamówieniem;

6.2.7. rozliczanie roszczeń z tytułu wad Towarów i roszczeń;

6.2.8. przestrzeganie zakazu wykorzystywania danych osobowych i adresu e-mail Użytkownika, przekazanego przez Operatora, w celach innych niż realizacja Zamówienia, świadczenia z Umowy Zakupu na rzecz Użytkownika, ochrony roszczeń prawnych Maklera i wypełniania zobowiązań prawnych dotyczących Maklera w zakresie Artykuł 7.3.2. OP Košík.

6.3. W szczególności operator nie ponosi odpowiedzialności za:

6.3.1. Zgodność oferty z przepisami prawa (naruszenie praw autorskich osób trzecich do zdjęć umieszczonych w Ofertach na stronach galerii handlowej, naruszenie przepisów o ochronie osobowości, ochrona przed nieuczciwą konkurencją lub ochrona własności przemysłowej przez Maklera);

6.3.2. Zgodność ofert z towarami faktycznie dostarczonymi;

6.3.3. terminowa dostawa Towarów przez Dealera w związku z informacjami o dostępności Towarów określonymi w Ofercie;

6.3.4. zgodność Towarów z Umową Zakupu;

6.3.5. Rozstrzyganie roszczeń z tytułu wad towarów lub reklamacji przez dealera lub centrum serwisowe;

6.3.6. szkoda poniesiona przez Użytkownika lub osoby trzecie w wyniku niedotrzymania przez Dealera dostawy Towarów lub w związku z korzystaniem z Towarów;

6.3.7. niewłaściwy lub niewłaściwy wybór przez Użytkownika;

6.3.8. niedostępność spowodowana przez dostawców usług internetowych użytkowników i handlowców

6.3.9. dostępność Portalu.

6.4. Naruszenie obowiązków Maklera w przypadkach określonych w art. 6.2 i 6.3 nie ma wpływu na Gwarancję Operatora zgodnie z art. 7 niniejszej Umowy.

6.5. Odpowiedzialność Operatora jako dostawcy usług społeczeństwa informacyjnego za treść informacji dostarczanych przez Przedsiębiorców podlega ustawie nr 480/2004 Coll. w niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego.

7. Gwarancja zwrotu ceny zakupu i zwrotu towaru
7.1. Dostawca udziela Użytkownikowi Gwarancji, tj. Zobowiązuje się zapłacić Użytkownikowi zwrot ceny zakupu, pod warunkiem spełnienia warunków płatności ceny zakupu, jak określono poniżej w niniejszych Warunkach. Gwarancja dotyczy wyłącznie Towarów zakupionych na podstawie Umowy zakupu zgodnie z art. 3.6. niniejszych Warunków (tj. umów zakupu zawartych w trybie koszyka).

7.2. Gwarancja ceny zakupu obejmuje następujące elementy:

7.2.1. Użytkownik będący konsumentem odstąpił od umowy zakupu zgodnie z art. 0 niniejszej umowy, a dealer nie zwrócił ceny zakupu użytkownikowi w ciągu 30 dni od doręczenia wypłaty;

7.2.2. Na podstawie należycie zawartej Umowy Zakupu Użytkownik otrzymał Towary, które różnią się od Towarów zgodnie z Zamówieniem, a Dealer nie dostarczy Towarów zgodnie z Zamówieniem do Użytkownika ani nie zwróci Użytkownikowi ceny zakupu w ciągu 30 dni od momentu pisemnego potwierdzenia przez Użytkownika;

7.2.3. Użytkownik nie otrzymał Towarów, które są przedmiotem Umowy Zakupu na podstawie należycie zawartej Umowy Zakupu, a Sprzedawca nie dostarczył Towarów nawet w ciągu 30 dni od momentu, w którym Użytkownik poprosił go o dostarczenie Towarów, ani nie zwrócił Ceny Zakupu Użytkownikowi;

7.2.4. Użytkownik zgodnie z prawem i należycie domagał się gwarancji na jakość Towarów, a Makler nie zastosował się do tego uzasadnionego roszczenia, nie usunął wad Towaru zgodnie z charakterem reklamowanej wady, nie wymienił Towarów ani nie zwrócił ceny zakupu Użytkownikowi.

7.3. Uprawnienie do zwrotu ceny zakupu przez Operatora podlega następującym warunkom, a jednocześnie muszą być spełnione wszystkie następujące warunki:

7.3.1. Użytkownik znajduje się w jednej z sytuacji wymienionych w art. 7.2;

7.3.2. Użytkownik złożył skargę karną przeciwko przedsiębiorcy lub odwołał się do organu administracyjnego właściwego do rozpatrzenia przestępstwa lub wykroczenia administracyjnego i dostarczył Operatorowi kopię odpowiedniej skargi lub kopii innego oświadczenia, zawsze opatrzoną pieczęcią lub podobnym dokumentem potwierdzającym otrzymanie skargi lub innego oświadczenia właściwego organu;

7.3.3. Użytkownik zażądał od Operatora roszczenia o rekompensatę ceny zakupu za pomocą profilu użytkownika Heurec (konieczność wypełnienia i przesłania odpowiedniego formularza), a także wykazał zgodność z jednym z warunków określonych w art. 7.2, w szczególności poprzez dostarczenie odpowiedniej dokumentacji elektronicznej lub papierowej do Operatora;

7.3.4. Przed zaakceptowaniem zwrotu ceny zakupu Użytkownik nie otrzymał podobnego odszkodowania z innego tytułu (z innego powodu prawnego) lub od innego podmiotu.

7.4. Na żądanie Operatora Użytkownik zobowiązany jest do przekazania go Użytkownikowi. uzupełnić wszelkie informacje dotyczące Zamówienia i dochodzić roszczeń Użytkownika. Ponadto Użytkownik jest zobowiązany do informowania go bez zbędnej zwłoki o wszelkich nowych faktach, które mogą mieć wpływ na ocenę roszczenia Użytkownika o wykonanie Gwarancji; Porozumienie to nie narusza artykułu 7.7.

7.5. W przypadku spełnienia warunków określonych w Artykule 7.2 i 7.3 niniejszych Warunków, Operator jest zobowiązany do zwrotu Użytkownikowi zapłaconej ceny zakupu w ciągu 30 dni od uprawnienia do tego odszkodowania przez Użytkownika. Jeśli Użytkownik dokonał płatności ceny zakupu w formie bezgotówkowej, kwota zwrotu ceny zakupu zostanie wysłana na rachunek bankowy Użytkownika, od którego została zapłacona przez Użytkownika do Dealera.

7.6. Kwota zwrotu ceny zakupu zapłacona za pomocą dowolnej metody płatności online w PayU, w tym płatności kartą płatniczą, nie jest ograniczona. Kwota odszkodowania za cenę zakupu zapłacona w inny sposób jest ograniczona do maksymalnie 10 000 CZK z jednej umowy zakupu, ale nie może przekroczyć 20 000 CZK na użytkownika w roku kalendarzowym.

7.7. W przypadku, gdy Użytkownik otrzyma zwrotną cenę zakupu od Sprzedawcy lub innego podmiotu w okresie pomiędzy prawem do żądania zwrotu ceny zakupu a akceptacją zwrotu ceny zakupu, zobowiązany jest on niezwłocznie poinformować o tym fakcie Operatora i zwrócić otrzymany zwrot do banku konto Operatora, od którego został wysłany zwrot. To samo dotyczy sytuacji, gdy Użytkownik nie wycofał się z Umowy Zakupu i otrzymał Towary od Sprzedawcy zgodnie z Zamówieniem po otrzymaniu Odszkodowania za Cenę Zakupu.

7.8. Niezależnie od powyższego, Użytkownik nie jest uprawniony do zwrotu ceny zakupu w ramach Gwarancji, jeśli Użytkownik zażądał zwrotu ceny zakupu w ciągu 30 dni przed rozpoczęciem postępowania upadłościowego wobec odpowiedniego Maklera zgodnie z ustawą nr 82/2006 Coll. o bankructwie i sposobach jego rozwiązania (Ustawa o upadłości). Przepis ten nie ma jednak zastosowania do przypadków, w których wniosek o ogłoszenie upadłości został odrzucony przez sąd upadłościowy lub odebrany przez składającego petycję.

7.9. W ramach Programu Gwarancyjnego Użytkownik ma prawo zwrócić Towar Dealerowi w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu do 3 miesięcy od daty zakupu Towarów. Za każdy otrzymany w ten sposób Towar Makler ma prawo do zwrotu 10% ceny zwrotu. Makler obciąży Operatora odpowiednią kwotą na podstawie faktury, która będzie zawierać numer zamówienia, a która zostanie wysłana pocztą lub e-mailem na adres: fakturace@Zabezcen.pl.

8. Prawa i obowiązki Użytkownika, zasady wysyłania
8.1. Użytkownik ma prawo poinformować Operatora o przypadkach, w których Towary nie zostały mu dostarczone przez Dealera w terminie, lub dostarczone Towary były w konflikcie z Umową Zakupu, niezależnie od tego, czy jest to Umowa Zakupu zawarta w Koszyku zgodnie z art. 3.6. lub Umowa zakupu zawarta bezpośrednio na stronie sklepu internetowego dealera zgodnie z art. 3.5. Warunki.

8.2. Użytkownik nie jest uprawniony do wykorzystywania jakichkolwiek środków nie dostarczonych przez samego Operatora do wpływania na wyniki wyszukiwania Ofert w Portalu lub innych funkcjach Portalu oraz do oferowania lub dostarczania takich środków innym osobom. W szczególności Użytkownik nie jest upoważniony do ingerowania w kod źródłowy Portalu, instalowania oprogramowania wpływającego na wyszukiwania lub ingerowania w inne funkcje Portalu i oferowania Oprogramowania innym Użytkownikom, Handlowcom lub stronom trzecim. W przypadku naruszenia tego zakazu Operator ma prawo anulować konto Użytkownika, zablokować adres IP Użytkownika lub anulować rejestrację Maklera, która wykorzysta środki do wpływania na funkcje Portalu.

8.3. Zasady wstawiania opinii użytkowników
8.3.1. Użytkownik jest uprawniony do przesyłania opinii i wpisów użytkowników w Centrum Doradztwa odnoszącym się do Towarów za pośrednictwem interfejsu Zabezcen i ocen każdego Maklera (wraz z „Składkami”). Zgłoszenia użytkowników wyrażają jedynie poglądy ich autorów i nie wyrażają poglądów Operatora. Operator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość informacji przedstawionych w Treściach oraz za zgodność tych informacji z przepisami prawa. Szczególnie anonimowe Wkłady powinny być akceptowane przez Użytkowników jako subiektywna opinia, która sama w sobie nie może dostarczyć pełnych i prawdziwych informacji o jakości Towarów, E-sklepów lub Handlowców.

8.3.2. Operator ma prawo usunąć lub zmodyfikować dowolny Post bez podania przyczyny. Zwłaszcza taki, który jest sprzeczny z przepisami prawnymi, dobre obyczaje, nie jest związany z tematem lub w jakikolwiek sposób jest w stanie zaszkodzić Operatorowi, Handlowcom lub innym Użytkownikom. Operator nie ma obowiązku informowania Użytkownika o usunięciu Wkładu ani informowania Użytkownika o przyczynach jego usunięcia.

8.3.3. Składanie wkładów jest bezpłatne i nie ma nagrody dla użytkownika. Przesyłając Wkład Użytkownik udziela Operatorowi zezwolenia na korzystanie z Wkładów w Galerii Zakupów w formie udostępniania ich osobom trzecim, reprodukcji i modyfikacji Składek, niezależnie od tego, czy stanowią one dzieło autorskie w rozumieniu Ustawy. Nr 121/2000 Coll., Ustawa o prawie autorskim lub nie. Operator jest uprawniony do przyznania prawa do korzystania z Wkładów na rzecz osoby trzeciej (jako wyłączny lub niewyłączny).

8.3.4. Użytkownik jest zobowiązany powstrzymać się od wprowadzania danych osobowych osób innych osób, danych o stanie zdrowia i innych szczególnych kategoriach danych osobowych oraz informacji, które sprawiają wrażenie innym Użytkownikom lub Handlowcom, że informacje te zostały podane przez Operatora lub osobę przez niego upoważnioną.

8.3.5. Zasady odpowiedzialności Operatora za Treść Wkładów i ich usunięcie określają Zasady Odpowiedzialności za Treść Wkładów i Recenzji .

9. Postanowienia końcowe
9.1. Zmiana warunków
9.1.1. Operator jest uprawniony do jednostronnej zmiany niniejszych Warunków w rozsądnym zakresie, w szczególności ze względu na zmiany przepisów prawa, zmiany technologiczne wpływające np. Na komunikację Operatora z Użytkownikiem lub Handlowcami, możliwości i sposoby zawierania Umów Zakupu, ale również ze względu na rozszerzenie lub zmianę usług świadczonych przez Operatora. Nowa wersja Warunków nie będzie jednak wykorzystywana w żaden sposób w odniesieniu do Zamówień złożonych w poprzedniej (starszej) wersji Warunków. Zamówienia te podlegają poprzednim warunkom.

9.1.2. Jeśli Operator dokona zmian w Regulaminie, powiadomi Użytkowników i Przedsiębiorców co najmniej 14 dni przed datą wejścia w życie nowej wersji Warunków w formie wiadomości e-mail wysłanej na ich aktualny adres e-mail. Ogłoszenie zawierać będzie również treść Regulaminu w formacie .pdf lub. w innym formacie do wyświetlania warunków i ich prostej archiwizacji. Użytkownik ma prawo odmówić zmiany Regulaminu na piśmie listem wysłanym na adres Operatora lub w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres kontaktowy Operatora. Jeśli Użytkownik nie odrzuci zmian Warunków, przyjmuje się, że zaakceptował nowe brzmienie (nową wersję) Warunków, wysyłając pierwsze Zamówienie lub logując się na swoje konto użytkownika; dotyczy to tylko wtedy, gdy nowa wersja Warunków została wysłana Użytkownikowi na czas.

9.1.3. Jeśli Użytkownik lub Dealer poinformuje Operatora w sposób zgodny z Artykułem 9.1.2, że nowe zmiany Regulaminu nie zostały zaakceptowane, oryginalna wersja Regulaminu będzie miała zastosowanie do wszystkich stosunków prawnych ustanowionych wcześniej pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem. W takim przypadku Operator kończy rejestrację Użytkownika na Portalu lub rozwiązuje Umowę o korzystaniu z Portalu zawartą między Operatorem a Maklerem poprzez zarejestrowanie Maklera zgodnie z art. 2.2. Warunki.

9.2. Pozasądowe rozstrzyganie sporów
9.2.1. W przypadku sporu pomiędzy Użytkownikiem będącym konsumentem w rozumieniu § 419 Kodeksu cywilnego a Operatorem wynikającym z korzystania z Portalu, Użytkownik ma prawo złożyć propozycję pozasądowego rozstrzygnięcia sporu do Czeskiej Inspekcji Handlowej w celu zawarcia umowy z Operatorem, za pośrednictwem dostępnych danych kontaktowych strona www.coi.cz . Złożenie wniosku i późniejszy udział w pozasądowym rozwiązaniu sporu jest dla Użytkownika bezpłatne, a wszelkie koszty poniesione w związku z pozasądowym rozstrzygnięciem sporu ponosi każda ze stron oddzielnie. Dla użytkownika pozasądowe rozstrzyganie sporów jest dobrowolne.

9.2.2. Pozasądowe rozstrzyganie sporów reguluje § 20d i następne. Ustawa nr. Nr 634/1992 Coll. w sprawie ochrony konsumentów. Wniosek o wszczęcie postępowania pozasądowego musi zawierać wymogi zgodnie z § 20n ustawy. w sprawie ochrony konsumentów. Wniosek o pozasądowe rozstrzygnięcie sporu można złożyć w ciągu jednego roku od dnia, w którym Użytkownik złożył roszczenie u Operatora po raz pierwszy.

9.2.3. Użytkownicy mieszkający w innym państwie członkowskim UE, Norwegii lub Islandii są uprawnieni do ubiegania się o pozasądowe rozstrzygnięcie sporu z operatorem za pośrednictwem Europejskiego Centrum Konsumenckiego w swoim kraju zamieszkania; lista odpowiednich centrów konsumenckich jest dostępna na stronie internetowej Komisji Europejskiej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm .

9.2.4 Możliwość złożenia wniosku o pozasądowe rozstrzygnięcie sporu z Operatorem dotyczy wyłącznie sporów dotyczących usług Portalu świadczonych przez Operatora, tj. Nie dotyczy wzajemnych sporów między Użytkownikami a Przedsiębiorcami wynikających z Umów Zakupu zawartych za pośrednictwem Portalu; nawet taki spór może być w rozumieniu art. 5.5. rozwiązany pozasądowo przed Czeską Inspekcją Handlową, jeżeli Użytkownik znajduje się w pozycji konsumenta, ale bez udziału Operatora.

9.2.5. Użytkownicy mają możliwość informowania Operatora o wszelkich skargach i skargach dotyczących działalności portalu Operatora za pośrednictwem danych kontaktowych określonych w art. 9.6.

9.3. Stosunki pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem lub Maklerem regulują niniejsze Warunki i przepisy Republiki Czeskiej, w szczególności Ustawa nr 90/2012 Dz. U., Kodeks cywilny.

9.4. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków jest nieważne z jakiegokolwiek powodu, nie powoduje to nieważności lub nieskuteczności pozostałych części Warunków.

9.5. W celu komunikacji z Operatorem Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z danych kontaktowych wymienionych na stronie https://zabezcen.pl/

9.6. Niniejsze Warunki są udostępniane zarówno użytkownikom, jak i handlowcom w formie tekstowej w rozumieniu § 1819 ustawy nr 89/2012 Dz. U., kodeksu cywilnego i są dostępne na stronie https://zabezcen.pl/ . Użytkownicy i handlowcy są uprawnieni do wykonywania ich kopii na własny użytek, w postaci kopiowania tekstu, pobierania pliku .pdf ze strony Portalu lub uzyskiwania wydruków na ekranie wydruku.

9.7. Niniejsze Warunki są ważne i obowiązują od 30 marca 2019 r.